Lista kaikista muutoksista Kasperissa versiosta 10.09 versioon 10.15

Kohteesta Kasperi Wiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Lista kaikista muutoksista Kasperissa versiosta 9.06 versioon 10.09 (edellinen artikkeli)


Versio 10.11 (21.05.2019 kehitysversio)

Tässä versiossa on useita korjauksia IFRS 16 laskentaan, jos käytössä on kumulatiivinen keskikurssi. Versiossa on myös kiinnitetty huomiota tarkistettavuuden parantamiseen, mm. uusi inventaariraporttipohja näyttää IFRS 16 tositteen kirjaukset kohteittain alkuperäisessä sekä kirjanpitovaluutassa. Raportit voi ottaa suoraan yksittäiseltä kohteelta sekä kirjanpitoliittymän kautta siirtä tositteet kohdetasoisena, joka helpottaa vientien avaamista.

 • IFRS 16 korjaukset ja muutokset
  • Korjaus IFRS 16 tositteen velan kurssieron kirjaukseen, kun käytössä on kumulatiivinen keskikurssi. Aiemmin kurssiero raportoitui tositteella liian pienenä. Tämä vaikutti vain tositteeseen, joten tositekirjauksen jälkeinen velka ei täsmännyt muiden raporttien velkaan.
  • Korjaus IFRS 16 sopimuksen lopetukseen kesken kauden siirto-tapahtumalla. aiemmin tosite ei mennyt tasan (bugi oli tullut jossakin 10-väliversiossa).
  • Korjaus IFRS 16 kesken kauden alaskirjauksessa (siirto), jos käytössä valuuttakurssaus. Aiemmin lunastuskulua laskettaessa ei kertyneitä poistoja oltu kurssattu viimeisimpään tilanteeseen, jolloin tosite ei mennyt tasan (vaikutti vain lunastuskuluun, ei poistojen oikaisuun).
  • Käyttöomaisuuden kurssauksessa korjattu bugi tilanteessa, jossa laskentakauden päättymispäivä oli tulevaisuudessa kaudella, jolle ei ollut syötetty päätöskurssia. Aiemmin käytti tällöin myös päätöspäivällä kauden alun kurssia, ei viimeisintä edeltävää pätöskurssia. Nyt käyttää viimeisintä edeltävää päätöskurssia.
  • Tositteella taseen hankintameno- ja kert.poistojen kurssierotilien oletukseksi muutettu päätili. Aiemmin kirjaukset jäivät pois, jo näitä tilejä ei oltu määritelty.
  • Lisätty monia inventaariraportin kaavoja IFRS16 tietojen raportointiin, mm. tiedot saadaan nyt sekä alkuperäisessä että kurssattuna (aiemmin vain IFRS 16 tositteen valuutassa).
  • Lisätty uusi inventaariraporttipohja 'Sopimustiedot kaudelta alkuperäisessä ja raportointivaluutassa', joka raportoi kaikki kauden tapahtumat sekä alkuperäisessä että kirjanpitovaluutassa, samoin kauden lopun kurssin ja kurssin päivän.
  • Velka-näytön tapahtumat käyttävät nyt tilikausitietoja ja estävät suljetun kauden tietojen muutoksen sekä perustuksen suljetulle kaudelle. Suljetut kaudet voi avata perustiedot -> tilikausitietojen ylläpito - näytössä.
  • Poistettu huomautus puuttuvista kauden keski- tai päätöskursseista, jos päivä on tulevaisuudessa
  • Laskennan virhe- ja varoitusviestit eivät enää poistu automaattisesti näkyvistä 10 sekunnissa. Ne korvaantuvat seuraavan laskennan viesteillä tai poistuvat, jos seuraava laskenta ei anna viestejä ja tällöinkin aikaisintaan 15 sekunnin kuluttua.
  • Muutos IFRS 16 nykyarvojen tarkistus-toimintoon : nyt lisää myös mahdolliset puuttuvat vanhat indeksikorjaukset saldomuutoksiksi kom-kohteelle. Tätä voidaan käyttää esim. takautuvassa IFRS 16 käyttöönotossa, jossa on tarve lisätä indeksitarkistukset monelta vuodelta.
 • Tarkistettavuuden parannukset raportoinnissa
  • Lisätty 'kohdenumero' ylävalikon ikkuna -> lisävalinnat - näytön 'muu' - välilehden valintoihin. Näin raportit / tositteet voi tulostaa suoraan yksittäiseltä kohteelta ilman inventaarivalintaa.
  • Lisätty kirjanpitoliittymän 'yhteisökohtaiset tiedot' - välilehdelle kirjaustasoihin 'kohdenumero'. Sen avulla tosite muodostetaan kom-kohteittain ja aineiston 1. sarakkeeksi lisätään kohdenumero. Tämä helpottaa oudon tai erottavan kirjauksen löytymistä, kun tosite saadaan siirrettyä leikepöydälle kohdetasoisena. Esim. erottavan tositteen erottava kohde löytyy helposti, kun tositteen pivotoi excel:ssä laskien kohdenumeroinen summa tositteen vienneistä.
 • Muut muutokset
  • Korjattu perustiedot -> tilit ja vastatilit - raporttia. Sen vastatilin tyypin nimi näkyi väärin (bugi syntynyt versiossa 10.07).
  • Korjattu seuraava inventaariraportin ongelma : poistomenetelmällä 0 (ei saldoa) laskentakaudelle, joka ei alkanut tilikauden alusta tai sisälsi useampia kausia, raportoitui 0-tilaisille kohteille satunnaisia poisto- ja saldolukuja. Korjauksen jälkeen nämä raportoituvat nollana.
  • Lisätty ostoreskontraliittymän siirtoihin mahdollisuus käyttää #oma muuttuja# - muuttujia siirtokomennossa.
  • Lisätty ostoreskontraliittymän siirtoihin #AP(<ddmmyy-päiväformaatti>) ja #LP(<ddmmyy-päiväformaatti>) - määrittelyjä alku- ja loppupäivän käyttämiseksi siirtokomennossa
  • Korjaus <tag lisämääre>arvo<tag> - tyylisten xml-arvojen sisäänlukuun
  • Lisätty base64 - koodaus tiedosto -> parametrit - näytön muuttujille hiiren oikean napin taakaiseksi valinnaksi. Tämä base64-koodaan aktiivisen arvon. Tätä voidaan tarvita esim. joissakin ostoreskontraliittymissä, joissa yhtiökohtaisesti pitää tallettaa base64 koodattuja muuttujia
  • Muutos .xml - tiedostojen sisäänlukuun (esim. Netvisor), jos rivitasolle haluttiin siirtää myös tositetasoisia tietoja. Aiemmin saattui osa riveistä jäädä siirtymättä.
  • Jos ostoreskontraliittymässä luetaan sisään selite useammasta kentästä, niin jos lisättävä teksti sisältyy jo olemassa olevaan, sitä ei lisätä enää uudelleen (ts. jos tosite ja riviselite ovat esim. samat).
  • Kustannuspaikan nimen pituutta voidaan kasvattaa 80 merkkiin (muutos suoraan tietokantaan, jonka jälkeen se toimii pidempänä Kasperissa).
  • Lisätty 'ok' - nappi yhtiölistaan.
  • Lisätty tiedosto -> parametrit -näytön varmistustiedot - välilehdelle nappi ostoreskontraliittymänäytön sarakejärjestyksen palautuksesta alkuperäiseksi.
  • Aktivoinnin perumiseen lisätty tarkistus, että peruttava aktivointi ei saa olla tapahtunut ennen kuluvaa tilikautta.
  • Korjaus EVL tasapoistoon hankintamenosta - lakentaan : Aiemmin - jos hankintameno oli hyvin pieni ja tilikauden alkusaldo suuri - saattoi tämä aiheuttaa 'range check error':n. (esim. hinta 300 eur ja tilikauden alkusaldo 1.000.000 eur). Tällä ei ole vaikutusta itse poistolaskentaan.

Versio 10.13 (04.11.2019 kehitysversio)

 • IFRS 16 korjauksia ja muutoksia
  • Selkeytetty vuokran muutostapahtumaa : Velka → 'vuoran muutos(ifrs 16)' - sopimustyypillä ei enää näytetä päättymispäivää ja 'vuokrakausi'- otsikko muuttuu 'muutospäivä':ksi.
  • Korjaus 'vuokran muutos' - tapahtuman voimaantulopäivän käsittelyyn. Aiemmin vaikutti maksettavaan vuokraan jo tästä voimaantulopäivästä, nyt vuokra muuttuu vasta alkupäivästä, mutta se astuu voimaan (velka/kom-arvo) voimaantulopäivästä. Jos vuokran muutos - tapahtuman voimaantulopäivä on alkupäivän jälkeen, niin käsitellään kuin alkupäivä olisi voimaantulopäivä.
  • Parannettu IFRS 16 sopimuksen muutoksen perustamista : nyt ehdottaa myöhemmille sopimuksille kuluvan kauden muutospäivää, jäljellä olevia kausia sekä aiemman sopimuksen vuokraa, kauden pituutta ja korkoa.
  • Lisätty ensimmäisen IFRS 16 sopimuksen jälkeisille sopimuksille parametri 'synkronoi pitoaika', joka tarvittaessa muuttaa kohteen pitoajan vastaamaan muuttunen sopimuksen kauden pituutta.
  • IFRS 16 sopimusten kurssaukseen korjaus, kun laskenta tapahtui käyttäen 'ei kumulatiivista keskikurssia' (ts. käyttäen joka kuukauden omaa keskikurssia). Käytti tositekauden alkutilanteen velan laskennassa kauden keskikurssia eikä edellisen kauden lopun päätöskurssia.
  • Yllä olevien muutosten avulla Sopimuskauden muutos on toteutettavissa helposti, ks. IFRS 16 sopimuskauden muutos.
  • Korjaus harvinaiseen tilanteeseen, jos tositteella kaikki kumulatiiviset kirjaukset ja vuokra muutetaan kauden aikana nollaan. Tällöin vuokran muutoksen nykyarvon muutosvaikutus jäi IFRS 16 oikaisutositteella pois käyttöomaisuustililtä, jos samalla dimensiokombinaatiolla ei ollut muita sopimuksia.
  • Korjaus 22.01.2019 syntyneeseen bugiin, jossa vanhan IAS 17 rahoitusleasingsopimuksen lunastus oli noussut vuokranmaksun eliminointikirjaukseen, jolloin tosite ei enää mennyt tasan.
  • Pieni korjaus velka-näytön tietojen lukitukseen, jos vanhat kaudet kiinni. jos sopimus oli vanhimmalla tilin kaudella, ei kauden avaaminen silti mahdollistanut tietojen muutosta.
  • Muutos velkasopimusten kauden pituuden laskentaan. Korjaus 9.15 versiossa syntyneeseen eroon vanhojen IAS17 rahoitusleasing sopimusten maksukauden pituuden laskennassa joissain erityistilanteissa, jossa maksukauden pituus oli >1 ja talletettu opimuksen päättymispäivä oli todellista aikaisempi (lähinnä konversiossa syntynyt tilanne).
  • Lisätty päivämäärä TiedostoParametrit → 'Velka - välihden parametriin Käytä IFRS 16 nykyarvolaskentaa v2. Jos asiakas ei ole ottanut tätä parametria vielä käyttöön, on se tämän päivämäärän avulla mahdollista ottaa käyttöön vasta sopimuksista, jotka on perustettu annetusta päivästä eteenpäin (se mukaan lukien).
 • Liittymien muutokset ja korjaukset
  • Ostoreskontraliittymässä sekä kirjanpitoliittymässä aineistot voi siirtää suoraa Kasperista SFTP - protokollalla. ks. Sftp - siirto.
  • Lisätty ostoreskontraliittymän parametrit - välilehdelle uusi numeroparametri 'Pitoaika on vuosia, jos se on alle'. Tämän oletus on 24. Jos tuotava pitoaika on alle tämän, katostaan sen olevan vuosia, ei kuukausia. Aiemmin oli kiinteästi 24, mutta nyt on mahdollista tuoda myös se alle olevia kk-pitoaikoja, jos parametrin arvon asetetaan pieneksi tai nollaan.
  • Ostoreskontran kautta tuotu sm. pitoaika asetetaan nyt oletuksena myös EVL pitoajaksi, jos EVL-tasapoistoinen tili. Aiemmin käytti kalustoryhmän oletusta.
  • 'siirrot välitililtä' - tosite käyttää nyt ostoreskontraliittymässä määriteltyä osastoa eikä org.rakenteen mukaista 1.vastaavan kustannuspaikan osastoa, jos sama kustannuspaikka löytyi useamman osaston alta.
  • Lisätty ostoreskontraliittymään #UPDATE_SQL - määrittely, jolla voidaan määritellä UPDATE INPORT - lausekkeita, jotka ajetaan automaattisesti sisäänluvun jälkeen.
  • Muutettu siirrot → ostoreskontrasta - näytön aktiivisen rivin ja valittujen rivien väritys vastaamaan kohteiden selausta.
  • Korjattu ostoreskontraliittymää : jos xml-dimensio sisälsi välilyöntejä, ei aiemmin toiminut. nyt voi määrittäää "dimensio 4" - tyyppisesti.
 • Muut muutokset ja korjaukset
  • Lisätty massamuutoksiin uusi toiminto : 'Siirrä tilitä toiselle, joka tekee alkuperäisille kohteille siirto-tapahtuman ja perustaa uudet kohteet jäljellä olevalla pitoajalla.
  • Myynnin poistoeron oikaisu-tapahtumaan sekä laji 18 'sm.voitto/tappio' - tapahtuman laskentaan korjaus. 02.12.2018-03.11.2019 versiossa massamyynti laski ja vei nämä tapahtumat väärin.
  • korjaus EVL tasapoiston jaksotukseen yksittäisen kuukauden poistolaskennassa tilikauden sisällä pitoajan päättymiskuukaudella joka ei ollut tilinpäätöspäivä, ts. kun pitoaika ei ollut tasavuosia (harvinainen). Tällöin - jos poistoja ei laskettu tilikauden alusta, peruuntuivat alkuvuoden poistot pitoajan päättymiskuukaudella (jos ei tilikauden loppu). Koko tilikauden raportoinnissa ongelmaa ei ollut.
  • Siirrot → ostoreskontrasta - näytön 'älä tuo tuntemattomien tilien tapahtumia' - valinta jättää nyt taseen kertyneen poiston lisäystillin tunnettujen tilien ulkopuolelle.
  • Lisätty FORMATDATE('MMDDYY',pv) - funktio inventaarirapottiin. Näin kaikki päivämäärät saa esitettyä halutussa muodossa.
  • Lisätty VAINNEG(arvo) ja VAINPOS(arvo) - funktiot inventaariraporttiin. Ne näyttävät vain negatiivisen tai positiivisen arvon. Jos arvo on muuta, näytetään nolla.
  • Lisätty alustava tuki TOSITEMOD - taululle, jolla voidaan muokata tosittiden tiliöintejä. Taulua ei oletuksena ole. Se pitää sisällään halutut tosite-taulun sarakkeet (KPTUNNUS,TITUNNUS,KOTUNNUS) sekä näiden vastakappaleet KPTUNNUS2,TITUNNUS2,KOTUNNUS2). Aina samat sarakkeet : jos on KPTUNNUS, niin pitää olla KPTUNNUS2. Tosite käyttää taulua siten, että tositteen valmistumisen jälkeen se hakee sarakkeita vastaavat arvot ja korvaa ne 2-arvoilla. ts. jos KPTUNNUS=101 ja TITUNUS=60000, niin KPTUNNUS2 voi olla tyhjä ja TITUNNUS2 voi olla 67000, jolloin tilin 60000 ja kpaikan 101 vientirivit muutetaan käyttämään tiliä 67000. Lisäksi jos tili on vaihdettu, hakee sitä vastaavan nimen automaattisesti. Tämä mahdollistaa organisaatiorakenteen mukaan määriteltyjä vastatilejä ja koonnin mukaisia vastatilejä. Toteutus on nyt alfa-vaiheessa ja tositetasolla toimii, mutta kääntötaulun ylläpidolle ei toistaiseksi ole omaa käyttöliittymää, vaan sitä pitää ylläpitää SQL-ikkunan kautta. Tehty nyt yhtä asiakasprojektia varten. Koska tosite lasketaan aina sisäisesti organisaatiotasoittain, voidaan KPTUNNUS-määritystä käyttää myös tileittäisen tositteen muodostamisessa.
  • SQL-ikkunan liittämiseen korjaus : jos viimeinen sarake oli tyhjä, jätti kenttän loppuun tabuloinnin.
  • Jos vapaat - kentän pituus on yli 255 merkkiä, niin kasperi asettaa blobs to cache - parametriksi kohteiden määrän +100 (max 40.000) ja blob size - arvoksi 40000 / blobs to cache:n (min 2, max 1024). Syynä on se, että jos vapaat-kenttä on yli 255 merkkiä, niin se tulkitaan blob-tyyppiseksi eikä enää merkkijonoksi. Tällöin BLOBS TO CACHE - parametri vaikuttaa siihen, kuinka monen kohteen vapaat-kenttä luetaan sisään. Jos selattavia kohteita on enemmän kuin tämä määrä, ei selauksen kautta vapaiden kenttien luku toimi. Vastaavasti BLOB SIZE vaikuttaa siihen, kuinka suuria liitetiedostoja pystyy tallettamaan (esim. valmisraportit). Ja yhdessä nämä vaikuttavat muistin varauksen määrään, joka on BLOB SIZE * BLOBS TO CACHE. BLOBS TO CACHE voi asettaa myös -1:ksi, jolloin se toimineen aina, mutta saattaa olla hitaampi ja vaatii testausta.

Versio 10.14 (07.11.2019 kehitysversio, kandidaatti seuraavaksi yleiseksi päivitykseksi)

 • Korjaus ALV vastuiden automaattisen seurannan tapahtumien luontiin. Saattoi aiemmin antaa edelleen access violation - virheilmoituksen päivittäessä.
 • Myyntinäytön 'tuo' nappi - joka tuo tiedot ostoreskontraliittymänöytöstä - nyt myös laskee poistot myyntipäivään, jolloin myynnin voi heti tallettaa hyväksymättä myyntipäivää. Aiemmin tallennus heti talltti väärän voitto/tappio - tiedon, kun poistoja ei oltu laskettu myyntipäivään, jos myyntipäiväkenttää ei oltu hyväksytty.
 • Korjaus indeksien ja valuuttakurssien arvojen syötölle MS SQL Server ympäristössä. Kasperi antoi turhan virhe-ilmoituksen päivämäärän muodosta, jos päivä oli suurempi kuin 12. Tapahtuman Talletus kuitenkin toimi oikein.
 • Korjaus MS SQL Server-ympäristön parin toiminnon käyttämään UPDATE-käsittelyyn, jossa päivämäärän muoto saattoi olla väärin (mm. IFRS 16 sopimusmuutosten päivä), koska aikaisempi tapa luotti palvelimen parametrointiin.
 • Korjaus velka-näytön kenttien näkymiseen heti perusta-napin painamisen jälkeen (tullut 10.13 versiossa).
 • Kasperin sisältä näkyvä kasperi.info - tukisivusto näytetään nyt viimeisimmän IE-version kautta (aiemmin käytti viimeisimmän version IE8 emulaatiotilaa).

Versio 10.15 (18.11.2019)

 • Parannettu budjettiraportin org.tasojen käsittelyä. Nyt myös mahdollinen 3. taso tulee näkyviin excel-siirrossa.
 • Korjattu : Organisaatioiden jako-ikkunan avautuessa aktiivisen jaon 1. jako-osuuden organisaatiorakenne ei heti näkynyt.
 • havaittu outous, kun viestin 'ignore' - napin teksti sisälsi sekalaisia merkkejä. korjaantui, kun Monikielisen version kielen asetusta optimoitiin siten, että Kasperin käynnistyksessä resursseja ei asetata kahteen kertaan, vaan vain kerran.
 • Muutos ifrs 16 vuokran muutos-tapahtuman käsittelyyn, jos sopimuksella myös minimikorotusehto/indeksiehto. Aiemmin ohitti vuokran muutos-tapahtuman jälkeisen seuraavan korotusehdon mukaisen korotuksen, mutta nyt tekee niin vain, jos korotusehdon mukainen korotus tapahtuu 31 päivän sisällä vuokran muuutos-tapahtumasta.
 • Korjattu kohteen ylläpitonäytön oikean hiiren napin takaisen valikon lunastustapahtuman valikkoa IFRS 16 sopimuksilla, jotta se huomioi myös jatkokausien vaikutuksen.
 • Jos hyllypoistoja ei ole, antaa 12A lomakkeen käynnistys tästä nyt viestin eikä tulosta tyhjää raporttia.
 • Ikkuna → Lisävalinnat - näyttö vaikuttaa nyt myös omiin raportteihin. Näin ollen esim. oma valmisraportti joka tulostaa kaikki kohteet kustannuspaikoittain voidaan tulostaa myös vain yhdestä kustannuspaikasta lisävalinnat - ikkunan avulla.
 • Pieni korjaus siirrot → ostoreskontrasta - näytön rivien väreihin, jos rivi sekä aktiivinen rivi että värjätty muusta syystä.