Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 2020-2023

Kasperi Wikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ohjeessa käsitellään koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020-2023 annetun lain mukaisen lisäpoiston käsittelyä Kasperi-käyttöomaisuusohjelmassa.

Huom! 2020-2022 tilikausien yritysjärjestelyissä pitää Kasperiin potentiaalisesti tehdä lisämääritys, jos korotettuja poistojen automaattilaskenta on käytössä. ks. Tarkista koneiden ja laitteiden 2020-2022 yritysjärjestelyjen korotettujen poistojen automaattilaskenta .

Korotetun poiston kohdetta koskevat edellytykset

 • Korotetun poiston tekeminen edellyttää, että korotetun poiston kohteena oleva kone tai laite on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä, ja kuuluu EVL 30 §:n tai MVL 8 §:n soveltamisalaan. Lisäksi koneen tai laitteen pitää olla verovelvollisen uutena hankkima ja lain voimassaoloaikana käyttöönotettu.
 • Korotettuja poistoja koskevia veronhuojennuslakeja on ollut voimassa myös aiemmin. Verovuosia 2020-2023 koskevan lain soveltamisala poikkeaa kuitenkin aiempien veronhuojennuslakien soveltamisalasta siten, että oikeus korotettujen poistojen tekemiseen koskee vain koneita ja laitteita. Korotettuja poistoja ei siten voi verovuosina 2020-2023 tehdä rakennuksista. Verovuosia 2020-2023 koskevan lain soveltamisala ei rajoitu aiempien veronhuojennuslakien tapaan pelkästään tuotannollisessa toiminnassa käytettävään käyttöomaisuuteen, vaan korotetut poistot voi tehdä myös esimerkiksi palveluiden tuottamista varten hankitusta koneesta tai laitteesta. Lisäksi korotetut poistot voi tehdä enintään neljänä verovuonna aiempien veronhuojennuslakien kahden vuoden sijaan.
 • Lain 2 §:n 1 momentin mukaan koneesta tai laitteesta tehtävät poistot saavat olla verovuonna enintään 50 prosenttia koneen tai laitteen poistamatta olevasta hankintamenosta.
 • Verottajan ohjeen mukaan: Pelkästään koneen tai laitteen asentamista tai koekäyttöä ei pidetä käyttöönottona. Sen sijaan esimerkiksi varakoneet katsotaan otetuksi käyttöön, kun ne on hankittu.
 • Korotettujen poistojen tekemistä ei tarvitse aloittaa koneen tai laitteen hankintavuonna. Siten esimerkiksi verovuonna 2020 hankitusta uudesta, lain edellytykset täyttävästä koneesta tai laitteesta voi halutessaan tehdä korotetun poiston ensimmäisen kerran vasta verovuonna 2021 tai myöhemmin. Jos koneesta tai laitteesta on tarkoitus tehdä yhtenä tai useampana verovuonna korotetut poistot, koneen tai laitteen katsotaan kuuluvan lain soveltamisalaan sen hankintahetkestä lähtien, vaikka korotettua poistoa ei hankintavuonna tehtäisi. Tämä tarkoittaa sitä, että kone tai laite muodostaa hankintahetkestä lähtien oman erillisen poistokohteensa ja siihen sovelletaan tässä luvussa esitettyjä periaatteita. Vaikka korotettujen poistojen tekeminen aloitettaisiin vasta koneen tai laitteen hankintavuoden jälkeen, lain soveltamisaika ei tämän johdosta muutu, joten korotetut poistot voi tehdä viimeisen kerran verovuonna 2023.
 • Hallitus linjasi syksyllä 2021, että erillislain voimassaoloaikaa jatketaan kahdella vuodella. Linjauksen toteutuessa korotetut poistot olisivat käytettävissä vielä vuosien 2024 – 2025 verotuksessa.
 • Lue myös tähän liittyvä ohjeistus verottajan sivuilta.

Toteutus Kasperissa käyttäen automaattista tapaa (versiot 11.04 →)

Kasperin 11.04 versiossa (30.11.2020) on tehty useampia korotetun EVL poiston käsittelyä helpottavia muutoksia. Myöhemmin tässä ohjeessa kuvattua tapaa (Toteutus Kasperissa erikoispoistotapahtumana) voi edelleen tarvittaessa käyttää, mutta Kasperi 11.04 tuo mukanaan automaattisen Korotettujen EVL poistojen käsittelyn. Jos se asetetaan päälle (oletuksena se ei ole päällä), laskee Kasperi automaattisesti 2020-2023 irtaimen hankinnoista korotettuja EVL poistoja, ts. niiden EVL poisto kasvaa ja tämä korotettu poisto näytetään verolomake 62:lla lisäpoistona.

Uusia tapoja voi käyttää kahdella tapaa:

 • asettaa korotettujen poistojen oletuslaskennan päälle ja jättää pois käytetyt,tms. hankinnat kohteen Korotettu EVL poisto alkanut(vuosi) - kentän arvolla (esim. 2019, joka korotetun kauden ulkopuolella)
 • määrittää korotetun poiston alaisille kohteille Korotettu EVL poisto alkanut(vuosi) - kenttään arvo ,joka on korotetun kauden sisällä (esim. 2020 tai 2021).

Tarkemmat muutokset Kasperissa:

 • Tiedosto → parametrit → Lisätiedot → Korotetut poistot - parametrit - kohta:

Korotettu evl poisto 5.PNG

  • Voimassaolo (oletus 2020-2023). Jos kohteen hankintapäivä on tällä aikavälillä (lopussa tilikaudella, joka päättyy tällä aikavälillä), saatetaan siitä laskea korotettuja EVL poistoja.
  • Maksimiprosentin kerroin Oletuksena 100%. Jos korotettuja poistoja lasketaan, niin sen suuruus on näin monta prosenttia maksimipoistoprosentista. 100% tarkoittaa, että irtaimessa korotus on 100% 25%:sta, eli 25%. Jos korotettuja poistoja ei haluta tehdä täysimääräisenä, voidaan poiston määrään vaikuttaa tätä parametria muuttamalla.
  • Laske korotettu EVL poisto oletuksena. Jos tässä on ruksi, laskee Kasperi korotettuja EVL poistoja automaattisesti kohteista, jotka on hankittu korotuskaudella, joiden EVL maksimipoisto% on 25%:a ja kun poisto lasketaan korotusaikana.
  • Laske korotetuista maksimi säännönmukainen poisto. Kasperi laskee korotetun poiston alaisista kohteista maksimisäännönmukaisen poiston. Jos korotettuja poistoja lasketaan, tässä on syytä olla ruksi. Muutoin esim. hyllypoistotilanteessa säännönmukainen poisto% voi olla muu kuin 25%, jolloin korotettujen poistojen alaistan kohteiden poisto ei yhteensä olisikaan 50%, vaan jotakin muuta. (Parametri lisätty Kasperin 11.06 versiossa).
 • Kohteen ylläpitonäytön parametrit - välilehdelle on lisätty Korotettu EVL poisto alkanut(vuosi) - kenttä. Riippumatta Laske korotettu EVL poisto oletuksena - parametrin arvosta, laskee Kasperi korotettuja poistoja kohteista, joilla tässä kentässä on korotukseen oikeuttava vuosi - ja vastaavasti ei laske korotettuja poistoja, jos tähän syötetty vuosi ei ole korotukseen oikeuttava. Huom! Tämän kentän arvon voi myös asettaa massamuutoksen kautta. Huom! tämän kentän asetus vaikuttaa kaikkiin EVL menojäännöspoistettaviin kohteisiin - ei vain irtaimeen. Tämän avulla on siis mahdollista tehdä korotettuja EVL poistoja myös esim. rakennuksista, jos tämä joskus lainmuutoksen kautta tulee mahdolliseksi.

Poikkeukset laskennassa ovat:

 • jos kohde on hankittu yritysjärjestelyssä, ei siitä lasketa korotettuja poistoja (paitsi, jos kohteen Korotettu EVL poisto alkanut(vuosi) - kentässä on tähän oikeuttava vuosi).
 • jos kohde on kokonaispoiston täsmäytyskohde, ei siitä lasketa korotettuja poistoja

Lisäksi inventaariraportteihin on lisätty pohja Korotetut EVL poistot kohteittain, joka tulostaa kohteittaisen erittelyn korotetuista poistoista.

Käyttöönotto

Helpoimmillaan korotettujen poistojen käyttöönotto tapahtuu siten, että pistät ruksin TiedostoParametritLisätiedotLaske korotettu EVL poisto oletuksena - parametriin. Tämän jälkeen Kasperi laskee 2020-2023 irtaimen hankinnoista korotettuja poistoja.

Tarvittaessa voit myös syöttää Korotettu EVL poisto alkanut(vuosi) - kenttään arvoksi vuoden, joka ei oikeuta korotettuihin poistoihin (esim. 1) kohteille, joista korotettuja poistoja ei saa laskea (esim. käytettynä ostettu omaisuus).

Vaihtoehtoinen tapa olla ottamatta automaattista laskentaa käyttöön ja syöttää kohteelle Korotettu EVL poisto alkanut(vuosi) - parametrin arvoksi kohteen hankintavuoden niille kohteille, joista haluat laskea korotetut poistot. (tämän voi tehdä myös massamuutoksena).

Huom! voit tarkistaa kohteet, joista Kasperi laskee korotettuja poistoja tulostamalla Korotetut EVL poistot kohteittain - inventaariraportin.

Kokonaispoistojen määritys

Verolomakkeilla kiihdytetyt poistot näytetään Lisäpoisto –rivillä sekä huomautuksena ruudun alaosassa. Lisäksi kiihdytettyjen poistojen voimassaolokausi sekä korotus% näytetään irtaimen käyttöomaisuuden kohdalla.

Jos myyt irtainta, josta on laskettu korotettuja poistoja 2020-2023, pitää myynnissä asettaa Oikaise kertynyt poistoero - ruksi päälle eikä kokonaispoistojen määrityksessä parametri Oikaise irtaimen EVL voitto/tappio säännönmukaiseen poistoon - parametri saa olla päällä.

Jos et halua tehdä korotettuja poistoja, ota ruksi pois Laske korotettu EVL poisto oletuksena - parametrista tai muuta Maksimiprosentin kerroin - parametrin arvoksi 0.

Jos haluat tehdä vain osan korotetuista poistoista, muuta Maksimiprosentin kerroin - parametrin arvoksi 100%:a pienempi luku.

Huom! tulosta inventaariraportti Korotetut EVL poistot kohteittain tilinpäätösraportoinnin yhteydessä! ( päävalikko → kohteiden selaus → tulosta → kaksois-näpäytä Korotetut EVL poistot kohteittain - riviä (välilehdeksi vaihtuu summaus), syötä kuluva tilikausi ja tulosta raportti ).

Huomioitavaa / Potentiaalisia ongelmakohtia

 • Jos tilikauden aikan on toteutettu järjestely (esim. fuusio), jossa on siirtynyt omaisuutta, joka on hankittu 2020-2023, pitää sille asettaa Korotettu EVL poisto alkanut(vuosi) - parametriin arvo, tai Kasperi ei laske siitä korotettuja poistoja.
 • Jos syötät ennen 1.1.2020 hankitulle kohteelle lisäinvestoinnin saldomuutoksena, ei Kasperi oletuksena laske tälläisestä lisäyksestä korotettuja poistoja.
 • Jos myyt irtainta, josta on laskettu korotettuja poistoja 2020-2023, pitää myynnissä asettaa Oikaise kertynyt poistoero - ruksi päälle eikä kokonaispoistojen määrityksessä parametri Oikaise irtaimen EVL voitto/tappio säännönmukaiseen poistoon - parametri saa olla päällä. Näistä kohteista tehdään siis suora tuloutus verotuksessa 2021-2023 (ja epäsuora tuon jälkeen, ellei lakia jatketa).

Toteutus Kasperissa erikoispoistotapahtumana

Kasperissa ylimääräinen poisto perustetaan erikoispoistotapahtumalla (ks. Lisätieto alempana). Erikoispoistotapahtumalla viedään vain EVL-maksimin ylittävä osuus, ei koko EVL-poistoa. Tämä EVL-maksimin ylittävä poisto näytetään verolomakkeen 62 Lisäpoisto–rivillä.

Erikoispoistotapahtumat on mahdollista perustaa joko yksittäiselle kohteelle Lisätiedot-napin takaa tai massamuutoksen kautta Poistojen muutos -toiminnolla.

Korotettujen poistojen vieminen on helpointa, jos investoinnit syötetään omina kohteinaan. Jos perustat uudet investoinnit lisätietoina vanhan verovuoden hankinnan alle, niin joudut laskemaan ja syöttämään korotetun poiston euromäärän itse tätä ohjetta soveltaen.

Erikoispoistotapahtuma

Alla on esimerkki konehankinnasta, josta saa verotuksessa tehdä korotetun 50%:n poiston. Kasperi laskee kohteesta oletuksena 25%:n maksimipoiston, eli 25.000 euroa (ks.saldot ennen lisäpoiston perustamista):

Kohde ennen lisäpoistoa 2020c.png

Kohteen saldot ennen lisäpoiston perustamista:

Kohteen ennen lisäpoistoa 2020.png

Toiset 25% poistoa saadaan tehtyä perustamalla kohteelle lisätieto (paina Lisätiedot ja sitten lisätiedot näytön Perusta-nappia ):

Lisäpoisto lisätieto esimerkki1 2020.png

Lisätiedon laji on 6 = Erikoispoisto. Vaikutus 2 = EVL laskentaan. Sekä alku että loppupäivämääränä pitää olla tilikauden viimeinen päivä, jotta se ei vaikuta EVL-menojäännökseen ennen normaalin EVL-maksimipoiston laskentaa.

Parametrit –sivulta valitse kohdat Lisäpoisto ja Ylimääräinen poisto. Näin syötettävä poisto lasketaan normaalin EVL-maksimipoiston lisäksi (Lisäpoisto -parametri) ja se raportoidaan verolomake 62:lla lisäpoisto –riville (Ylimääräinen poisto –parametri).

Lisätieto parametrit.png

Syötä hinnaksi korotettu poisto euroina. Jos Kasperin tilikartan oletuspoistoprosentti on maksimin mukainen, on kohdenäytön EVL-poisto se summa, mitä kiihdytetty poisto voi maksimissaan olla.

Kohteiden merkitseminen

Jos korotettuihiin poistoihin oikeutettuja investointeja on vähän, on niiden poistojen perustaminen lisätietojen kautta helppoa. Jos tapahtumia on kuitenkin monia, kannattaa kohteet merkitä tavalla, jolla ne on helppo hakea, esim.

 • Perustamalla näitä varten oma kalustoryhmä
 • Syöttämällä johonkin kenttään (selite, lasku, laitenumero) tätä kuvaavan tiedon (tuplapoisto, tms.).
 • Syöttämällä Muut tiedot –sivulle [versioissa AB, ABC ja KUNTA] tätä kuvaavan kentän (esim. otsikko: HUOM ja arvoksi TUPLAPOISTO). Otsikon voi syöttää kalustoryhmien parametreissa oletukseksi, jolloin kohteella tarvitsee vain syöttää 1. kohteen kohdalla TUPLAPOISTO ja seuraaville kohteille valinta löytyy suoraan alasvetovalikosta.

Idea on, että kohteiden selauksessa kohteet voi helposti hakea valitsemallasi tavalla.

Massamuutos

Jos olet merkinnyt korotettuihin poistoihin oikeutetut investoinnit, voit syöttää korotetut poistot kaikille kohteille yhdellä kertaa hakemalla ne kohteiden selaukseen:

 • Esim. anna hakutekijäksi Muut tiedot –rivillä TUPLAPOISTO
 • Paina Selaa
 • Valitse kaikki kohteet ylävalikon Kohteet -> Valitse kaikki –toiminnolla.
 • Paina Massamuutos
 • Valitse massamuutos – näytön Työ -valikosta Poistojen muutos ja paina Suorita. Tämä avaa uuden Poistojen muutos –massamuutosnäytön:

Poistojen massamuutos EVL lisäpoisto 2020.png

 1. Paina Laske laskeaksesi annetun kauden poistopohjan, poistot ja loppusaldon.
 2. Jos/kun Kasperin tilin oletuspoisto-% on sama kuin maksimipoisto-%, niin muutoksen voi tehdä poistojen suhteessa. Toinen vaihtoehto on tehdä muutos esim. poistopohjan suhteessa.
 3. Syötä kiihdytetyn poiston määrä. Tämä on maksimissaan nykyinen poisto (jos Kasperin oletuspoisto-% on sama kuin maksimipoisto-% ja pohjalla ei ole aikaisempia kiihdytettyjä poistoja).
 4. Tämä poisto on lisäpoisto (nykyisen EVL-poiston lisäksi).
 5. Voit syöttää poistotapahtumalla selitteen
 6. Ylimääräinen poisto -parametri, jotta näkyy verolomake 62:lla lisäpoistona.
 7. Kun kaikki näyttää olevan kunnossa, paina Suorita. Tämä vie kohteille lisäpoistotapahtumat.
 8. PS. Voit poistaa tämän massamuutoksen tekemät lisäpoistotapahtumat valitsemalla samat parametrit kuin tapahtumien perustuksen yhteydessä, valitsemalla Palaa ennalleen ja painamalla Suorita.

Kokonaispoiston määritys ja verolomakkeet

Verolomakkeilla kiihdytetyt poistot näytetään Lisäpoisto –rivillä sekä huomautuksena ruudun alaosassa (alla 25.000 euron lisäpoisto):

Lisäpoisto verolomakkeella 2020.png

Muutoksia ja korjauksia

 • versiota 11.05 käyttävien on syytä päivittää 11.06 versioon, jos haluavat käyttää automaattista korotettujen poistojen laskentaa. Versioon lisätty tiedosto → parametrit - näyttöön Laske korotetuista maksimi säännönmukainen poisto - parametri, joka syytä olla päällä (jotta poisto yhteensä on 50%, eikä esim. hyllypoistotilanteessa 37%,tms) sekä korjaus tilikauden päätösajoon, jos kohteen korotettu EVL poisto alkanut (vuosi) - parametria on käytetty.
 • Jos yrityksellä on yritysjärjestelyjä, on siirtyneelle omaisuudella syytä merkitä korotettu EVL poisto alkanut (vuosi) kenttään esim. 2019, jotta näistä ei lasketa korotettuja poistoja tulevina vuosina (paitsi siltä osin, jos niistä saa laskea korotettuja poistoja).